אתר האינטרנט

אתר Pedi-care.co.il הינו אתר אינטרנט מקוון של חב' "ג.מ. הום אלפא בע"מ" ח.פ 515786853 (להלן: "אתר האינטרנט") אשר מציע לכם רכישת מכשיר פדיקור מפנק לכפות הרגלים.

אתר האינטרנט מנוהל ע"י חב' ג.מ. הום אלפא בע"מ בכתובת החשמונאים 100 תל אביב  .

בכל שאלה ניתן לפנות בטלפון:  03-6012412.

תנאי השימוש באתר

בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן.

"החברה" – "ג.מ הום אלפא" ח.פ 515786853

"האתר"- אתר האינטרנט שתקנון זה מופיע בו בכתובת pedi-care.co.il

"הלקוח"/"המשתמש"  – כל העושה שימוש באתר ו/או רוכש באמצעותו מוצר או שירות.

"המוצר" – המוצרים המופיעים באתר ושמוצעים למכירה.

יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.

יום אספקת המוצר – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש ע"י הלקוח.

כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח המוצר.

 "ימי עסקים" ימים א'-ה', לא כוללים את יום שישי ושבת, ערבי חג, חג, חול המועד וימי זכרון.

המשתמש כשיר משפטית להשתמש באתר ולעשות בו הזמנות.

המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף.

המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני אותה הוא מוסר במהלך ההזמנה ובעל כתובת למשלוח בישראל.

במידה והמשתמש זקוק לאישור אפוטרופוס לשימוש באתר, הרי שבעצם שימושו באתר הוא מצהיר בפני החברה כי הוא קיבל אישור מהמוסמך

קנין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, התמונות, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, דגמים, פטנטים ושיטות וסודות מסחריים הינם רכושה של ג.מ. הום אלפא בע"מ  (להלן – "סימני המסחר" ו/או "הזכויות"). זכויות אלו כוללות את כלל עיצוב האתר, הקופירייטינג ובסיס הנתונים הקיים בו. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ ולמכור את הזכויות המוגנות בכל דרך או אמצעי. סימני המסחר שם החברה, הלוגו, דומיין אתר וכל מידע או מיצג המופיע בתאר כולם גם הם קניינה של החברה בלבד. אין להשתמש בנתונים אלו ללא אישור מראש ובכתב מחברת ג.מ. הום אלפא בע"מ.

יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר ככלל הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. וכן תמונות אלו שייכות לחברה בלבד ולרבות כל זכויות הקניין הנוגעות להם וחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בהם ולרבות אף לא שימוש חלקי ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

כל סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הינם סימני מסחר בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

תנאים כלליים

השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו.

השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאי השימוש כאמור ולכל תנאי הרכישה ו/או תנאי התקנון המופיעים בתקנון זה ובכל מקום אחר באתר זה.  

טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר בזאת, כי המשך שימוש וגלישה באתר מהווה חזקה לפיה המשתמש קיבל עליו את מלוא תנאי התקנון וכן כל תנאי השימוש באתר והמשתמש בו מנוע להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בגין כל טענה ו/או נזק שעשוי ו/או שייגרם לו בפועל בגין השימוש באתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכך.

האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מכשיר פדיקור ופינוק לכף הרגל והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

האתר הינו פעיל בכל שעות היממה וניתן להיכנס לאתר ולהתרשם, לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך, מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את פעילות האתר ואת ביצוע הרכישות, והכל מבלי שלמשתמש תהא זכות התנגדות ו/או סירוב ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.

כמו כן רשאית החברה לבטל את השתתפותו או שימושו של משתמש באתר אשר פעילותו עלולה לגרום נזק לאתר או שהינו עובר על תקנון תנאי השימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר של כל משתמש בו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ובין היתר, אם המשתמש לא עומד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן  ו/או  לשנות את תנאי השימוש ו/או את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, באם נעשו, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

תנאי השימוש ו/או הוראות התקנון באתר ניתנים לשינוי או לעדכון ע"י החברה ללא כל מתן התראה או הודעה מוקדמת.

בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

לכל שאלה, בירור או הבהרה ניתן לפנות ישירות בטלפון 03-6012412   בלבד. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

כל המזמין באתר מצהיר, כי עם ביצוע ההזמנה הוא מאשר האמור בתקנון זה ולא יהיה לו או לכל מי מטעמו דרישה או תביעה כנגד האתר ו/או החברה.

המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח. עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר ואת תעריפי דמי המשלוח בכל עת ומבלי לתת הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך הרכישה באתר והלקוח יחויב לפי המחירים המעודכנים.

אופן הרכישה  

רכישת מוצרים באמצעות אתר Pedi-care.co.il זמינה לכל אדם או תאגיד רשום בישראל, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל. באתר מוצע למכירה פריט המלווה בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד ותיתכן סטייה קלה בהצגת הצבעים בין מסך למסך. ליד הפריט מוצג מחירו בשקלים. ניתן להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לגשת לאשר את הרכישה בקופת האתר. המוצרים המוצגים באתר אינם מיועדים למכירה לסוחרים אלא ללקוחות פרטיים ועיסקיים.

התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי ובכפוף לאישור מפורש מאת חברת האשראי. בכל מקרה החברה רשאית להתנות את ביצוע הרכישה בקבלת חתימת הרוכש על כל מסמך שיידרש ולרבות חתימת בעל כרטיס האשראי. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לחברה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור. בשימוש בכרטיס אשראי הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה ו/או כי הנך מורשה לביצוע פעולה כאמור בכרטיס. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הנך מצהיר כי אתה מורשה לחייבה ולבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.      

מבלי לגרוע מכלליות הדברים האמורים לעיל ולהלן, לחברה שמורה הזכות שלא לאשר עסקה ו/או להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם אם רכש מוצרים בעבר באתר האינטרנט. בין היתר זכות זו תעמוד לחברה גם בהתקיים אחד ו/או יותר מן התנאים המפורטים להלן. מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה הזכות לעשות כן, לא ייחשבו כוויתור על איזו זכות מזכויותיה.     

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, ע"פ שיקול דעתה המלא והבלעדי ומבלי שלמשתמש תהא זכות לחלוק ו/או לערער על כך, שלא לאפשר למשתמש ללרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים: 

א.   אם מסרת ביודעין פרט/ים שגויים ו/או לא נכון/נים.

ב.   אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או ברשת של החברה ו/או בחברה עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות. 

ג.     אם עשית שימוש בשרותיי האתר ו/או החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.  

ד.   אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר ו/או בחברה או שקיים חוב לחברה והחוב לא נפרע על אף שחלף המועד לתשלומו..        

ה.   אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי בעבר או בהווה

אופן התשלום 

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.

אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור איתו קשר טלפוני, ביום העבודה הקרוב כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.

הכנת ההזמנה

מרבית הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי דרך קבע וזמינים לאספקה מיידית.

במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע  זאת באתר או לחילופין באמצעות הודעה טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר.

בכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו.

ככלל פריטים חסרים ישלחו בנפרד תוך פרק זמן קצר ובתנאי כי הם קיימים במלאי היבואן או היצרן ולא נחייב בדמי משלוח על הפריטים שהיו חסרים.

הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר ללקוח תוך 2  ימי עסקים ממועד ההזמנה ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

אין החברה מתחייבת על זמינות פריטים ברשימת המועדפים של הלקוח. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל.

מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, החברה תעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ואין החברה מתחייבת כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו זמינים לרכישה בכל עת. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו החברה את כספו בגין הזמנת המוצר כאמור במסגרת תקנון זה.

Pedi-care.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במקרה של טעות חריגה בפרסום המוצר באתר.

אספת מוצרים

אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברת שליחויות, דואר רשום במסגרת  זמן האספקה שהובטח במכירה.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

באספקת המוצר באמצעות שליח, יהיה מועד האספקה בתוך 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.  במידה ומדובר בישובים   מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן  – החברה אינה מתחייבת להגעה עד 5 ימי עסקים.

במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

הלקוחידאגכיהואו/או מימטעמויהיהנוכחבכתובתשנמסרהעלידולאספקתהמוצר,במועדשיתואםעמו.

במקרה של משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר מועדי האספקה מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותו וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה.

לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו במועד האספקה– יישא בעלות המשלוח החדש.

מובהר שלקוח אשר בחר לקבל את המשלוח באמצעות דואר ישראל יקבל לביתו הודעה על דבר דואר הממתין לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו ועליו לקחת את דבר הדואר בעצמו ועל אחריותו.

החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברת השליחויות ו/או של לוחות הזמנים של דואר ישראל.

האפשרות  להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש ובכפוף לאישורה. לכן גם אם הזמנה כזו נתקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה החברה חייבת לספקה.

מועדי האספקה אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל ובתנאי שחברת האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

ביטול עסקה

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק")

ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 יום מיום רכישת המוצר בהתאם לחוק.


ניתן להחזיר את המוצר אל משרדינו ,תוך 14 יום מיום רכישת המוצר. המוצר יוחזר סגור באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. החברה תזכה את כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, בקיזוז 5% מסכום העסקה או 15 ש"ח (הנמוך מבניהם).

ביטול הזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף ויחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת המוצר במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא בקיזוז 5% מסכום העסקה או 15 ש"ח (הנמוך מבניהם) ובניכוי דמי המשלוח מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר החוזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין כלל, כאשר מצב המוצר שהוחזר הינו נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

זיכוי כספי יינתן בהתאם לאמור בחוק.

זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד 30 ימים (לכל המאוחר) מיום ביצוע ההזמנה. זיכוי כאמור יינתן רק לרכישה באתר.

אופן החזרת המוצרים:

בכל מקרה, ביטול עסקה ייעשה ע"י הלקוח בהודעה למוקד שירות הלקוחות או למוקד הטלפוני  של החברה

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצעה הלקוחה באם חלים המקרים הבאים:

התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה.

פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים.

הלקוח פעל בניגוד לתקנון זה.

בכל מקרה ובו בשל "כוח עליון" לא יכולה החברה לספק את המוצר, לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או אירוע בטחוני.

מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה כמפורט לעיל ולהלן בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות אלו בלבד. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר נפגם על ידי הרוכש.

 שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלעיל ולהלן או כפי שתיקבענה ע"י החברה מעת לעת ובכפוף להוראות החוק.

דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה המוצר יוחזר על חשבון החברה.

אחריות למוצרים

אחריות למוצרים כפופה לתנאים הרשומים בתעודת האחריות אשר תישלח ללקוח עם המוצר  המצורפת למוצר ו/או לתנאים המצוינים בתעודת האחריות במשרדי יבואן המוצר/מורשה מטעמו. פתיחת המוצר ו/או תיקונו על ידי גורם שאיננו מאושר ע"י היבואן ו/או היצרן תמנע מתן האחריות ללקוח.

שמירה על פרטיות וסודיות – הרשמה לאתר

החברה מתחייבת לשמור על אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל פרטיו האישיים של הלקוח נשמרים במאגר המידע הרשום ע"ש החברה.

הנתונים במאגר המידע משמשים לשליחת SMS או דיוור לתיבת הדואר האלקטרוני.

ישנן מספר דרכים להסרה מרשימת הדיוור:

 ניתן לפנות למספר הטלפון 03-6012412 או

פנייה להסרה דרך דף יצירת הקשר באתר או בפייסבוק של החברה

אתר החברה הינו אתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים כך שכל הנתונים שמוזנים למערכת בעת ההרשמה/הזמנה/תשלום יישארו חסויים ומאובטחים.

כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

בעת ההזמנה על הלקוח למסור פרטים אישיים כגון: שם, מס' תעודת זהות, כתובת, מס' כרטיס אשראי וכתובת דוא"ל. מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים. החברה זקוקה לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי. החברה מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי ובכפוף לאמור בסעיף זה.

היעדר אחריות:  על אף האמור לעיל בסעיף הנ"ל מובהר בזאת, כי על אף שהחברה עושה כל שלאל ידה ועובדת תחת תקנים מחמירים של רכישת באתר מאובטח תחת טכנולוגיות מתאימות, מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל מקרה שחלילה יתרחש בשל פריצת אבטחת האתר וכל נזק אשר עשוי להתרחש ושאינו באחריותה ו/או ביכולתה למנוע.

החברה לא תמסור את פרטי הלקוח אלא בכל אחד מהמקרים הבאים: א. אם תידרש לעשות כן לפי צו שיפוטי ו/או עפ"י דין. ב. אם תקבל התראה בגין נקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע"י הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים אם יהיו בין הלקוח ובין החברה. ג. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר ו/או במקרה שתתמזג עם גוף אחר ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו ד. אם תועלה טענה ו/או יתעורר החדש כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל בפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ואו בצד ג' אחר ה. אם תועלה טענה או יתעורר חשד כי הלקוח ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה. ו. אם תועלה טענה ו/או יתעורר חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או  מי מטעמה  ז. אם וככל והדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה, ככל וקיימים.

ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר באת על כל טענה ו/או תביעה.

מקום השיפוט 

סמכות השיפוט בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט מדינת ישראל בלבד.

המוסמך בישראל כאשר פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי

אנו מאחלים לכם קנייה מהנה !

 

×
×

עגלת קניות